Ingliz tilida noto’g’ri fe’llar jadvali tarjimasi bilan

Present simple (VI)* Past simple

(VII)

Past participle

(VIII)

Tarjimasi

Past Perfect Continuous zamoni haqida
Present simple

(VI)

Past simple

(VII)

Past participle

(VIII)

Tarjimasi
Be was/were been bo’lmoq Light lit lit yoritmoq
Beat beat beaten urmoq Lose lost lost yo’qotmoq
Become became become bo’lmoq, ..ga aylanmoq Make made made tayyorlamoq
Begin began begun boshlamoq Mean meant meant anglatmoq, bildirmoq
Bend bent bent qayishtirmoq, egmoq

Ingliz tilida sifatlar
Meet met met uchrashmoq
Bet bet bet garov o’ynamoq Pay paid paid to’lamoq
Bite bit bitten tishlamoq Put put put qo’ymoq
Blow blew blown esmoq(shamol) Read read [red] read [red] o’qimoq
Break broke broken sin(dir)moq Ride rode ridden haydamoq (ot,velosiped…)
Bring brought brought keltirmoq Ring rang rung telefon qilmoq
Broadcast broadcast broadcast to’g’ridan to’g’ri namoyish etmoq(tv/rad) Rise rose risen ko’tarilmoq
Build built built qurmoq Run ran run yugurmoq
Burst burst burst portlamoq Say said said gapirmoq
Buy bought bought sotib olmoq See saw seen ko’rmoq
Catch caught caught ushlamoq, tutmoq Seek sought sought qidirmoq
Choose chose chosen tanlamoq Sell sold sold sotmoq
Come came come kelmoq Send sent sent uzatmoq
Cost cost cost narx, baholamoq Set set set o’rnatmoq
Creep crept crept emaklamoq Sew sewed sewn tikmoq
Cut cut cut kesmoq Shake shook shaken titra(t)moq
Deal dealt dealt kelishmoq Shine shone shone yaraqlamoq
Dig dug dug qazimoq
Food va meal o’rtasida qanday farq bor?
Shoot shot shot otmoq (quroldan)
Do did done qilmoq, bajarmoq Show showed shown ko’rsatmoq
Draw drew drawn rasm chizmoq Shrink shrank shrunk toraymoq
Drink drank drunk ichmoq Shut shut shut yopmoq (eshik)
Drive drove driven haydamoq (car) Sing sang sung kuylamoq
Eat ate eaten yemoq Sink sank sunk cho’kmoq
Fall fell fallen yiqilmoq tushib ketmoq Sit sat sat o’tirmoq
Feed fed fed boqmoq Sleep slept slept uxlamoq
Feel felt felt sezmoq Slide slid slid sirpanmoq
Fight fought fought kurashmoq, jang qilmoq Speak spoke spoken gapirmoq
Find found found topmoq Spend spent spent sarflamo; o’tkazmoq
Flee fled fled qochmoq Spit spat spat tupurmoq
Fly flew flown uchmoq Split split split yorilmoq, darz ketmoq
Forbid forbade forbidden ta’qiqlamoq Spread spread spread tarqalmoq
Forget forgot forgotten unutmoq Spring sprang sprung sakramoq
Forgive forgave forgiven kechirmoq Stand stood stood (tik) turmoq
Freeze froze frozen yaxlatmoq Steal stole stolen o’g’irlamoq
Get got got olmoq (va boshqa ma’no) Stick stuck stuck yopishtirmoq
Give gave given bermoq Sting stung stung chaqmoq (ari)
Go went gone bormoq Stink stank stunk noxush hid tarqatmoq
Grow grew grown o’smoq Strike stroke struck urmoq
Hang hung hung osmoq, ilmoq Swear swore sworn qasam ichmoq
Have had had ega bo’lmoq Sweep swept swept supurmoq
Hear heard heard eshitmoq Swim swam swum suzmoq
Hide hid hidden yashirmoq Swing swung swung tebranmoq
Hit hit hit urmoq Take took taken olmoq
Hold held held ushlamoq Teach taught taught o’qitmoq
Hurt hurt hurt yaralamoq Tear tore torn yirtmoq
Keep kept kept saqlamoq Tell told told aytmoq
Kneel knelt knelt tizzada turmoq Think thought thought o’ylamoq
Know knew known bilmoq Throw threw thrown otmoq
Lay laid laid yotmoq Understand understood understood tushunmoq
Lead led led boshlamoq Wake woke woken uyg’onmoq
Leave left left tashlab ketmoq Wear wore worn kiyib yurmoq; kiymoq
Lend lent lent qarz bermoq Weep wept wept yig’lamoq
Let let let ruxsat bermoq
Ingliz tili Passive voice
Win won won yutmoq, g’alaba qozonmoq
Lie** lay lain yotmoq, yastanmoq Write wrote written yozmoq

*V – Verb    (kesim, fe’l), VI, II, III  –   fe’lning shakllari. **Lie”  fe’li  “aldamoq” ma’nosida to’g’ri fe’l hisoblanadi.

 

P.s. Mazkur ma’lumotlar internetdan olindi. Agar siz ushbu ma’lumotlarga muallif bo’lsangiz va ularni saytda chop etilishiga qarshi bo’lsangiz, iltimos menga bog’laning: Telegram: @sadikovuz

(Visited 864 times, 1 visits today)
Like this post? Please share to your friends:
Fikr bildirish

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: