Ona tili olimpiada testlari

attestasiya o'tish ballari

O`zbek tili 5–  sinf ( umumta`lim maktablar uchun)

1 variant

 

 1. Qaysi qatorda hajm – o’lchovni ifodalovchi so’zlar berilgan?
 2. A) Katta, kichik, uzun B) Shirin, achchiq, qisqa
 3. C) yashil, mazali, nordon D) Katta, shirin, mazali

 2.Egalik qo’shimchasi qo’shilganda bir –y tovushi qo’shib aytiladigan

va yoziladigan so’zlar qatorini aniqlang.

 1. A) Sinf, xona,uy                         B) Obro’, avzo, parvo
 2. C) Hikoya, asar, ertak                D) Obod,oila,ona
 3. Berilgan gapni to’ldiring. “Xamsa” Alisher Navoiyning … asarlaridan
 4. A) Katta B) Eng birinchi C) Uzun    D) Keng
 5. “Oftob yaxshimi, odob yaxshimi?”she’rini kim yozgan?
 6. A) Hamid Olimjon B) Oybek     C) Po’lat Mo’min    D)Elbek
 7. 5. Shakl- ko’rinishni bildiruvchi sifatlar qaysi qatorda berilgan?
 8. A) Ko’rkam,bino,shahar B)Chiroyli,tekis,imzo
 9. C) Novcha, past, hashamatli D) Ko’cha, baland, keldi

6.Nuqtalar o’rnini to’ldiring.  … ko’chani kesib o’tayotganda ehtiyot bo’ling.

 1. A) savlatli B) Novcha C) Katta    D) dumaloq
 2. Dona sonlar sanoq sonlarga -… qo’shimchasini qo’shish orqali hosil bo’ladi.
 3. A) -tadan B) –da.. C) – ta      D) – tacha

8.O’tgan zamon  aniq fe’li qaysi qatorda berilgan? 

 1. A) O’qidik, yozdim, bordim B) O’qiyapmiz, boryapmiz, yozyapmiz

C)Sakragan, dam olgan edi        D) Olib kelmagan, yozmagan

 1. Qaysi qatordagi so’zlarga jo’nalish kelishigi qo’shimchasi qo’yilgan?
 2. A) Xotirada,maydonda,uzoqdaB) Ukamga,bog’da,maktabga
 3. C) Ilgakka,shunga,quloqqa D) O’rikka,qushlarni,kinoga
 4. Rang – tusni ifodalovchi sifatlar qatnashgan gapni toping.
 5. A) Kitobni ko’k javonga qo’ydim B) Mebel do’konida mebel sotiladi.
 6. C) Yashillik olamni bezagan. D) Ko’kda qushlar parvoz qilmoqda.
 7. Totli, mazali, chuchuk so’zlari narsalarning … ifodalaydi.
 8. A) Rang – tus B) Istak C) Maza – ta’m   D) Manzil
 9. Qaysi kelishikdagi so’zlar ish harakatning manbayi ,payt vositasi kabi ma’nolarni ifodalaydi?
 10. A) Tushum kelishigi B) Chiqish kelishigi
 11. C) Jo’nalish kelishigi D) O’rin-payt kelishigi
 12. Maza – ta’m bildiruvchi so’zlar qaysi qatordagi gapda aks ettirilgan?
 13. B) Stolda qizil olmalar va anorlar bormi?
 14. A) Ikki yuzi qip – qizil Dilbar uyga kirib keldi

 

 1. C) Dasturxonni shirinliklar bilan bezatdik.
 2. D) Shirin choy ichasizmi yoki achchiq qahvami?

14.Qaysi qatordagi gapda olmoshning I shaxs birlikdagi shakli qo’llangan?

 1. A) Biz O’zbekiston farzandimiz.
 2. B) Siz O’zbekistonning qaysi shaharlarida bo’lgansiz?
 3. C) Men Buxoroda tug’ilganman.
 4. D) Ular ta’tilda Samarqandga borishmoqchi.
 5. 15. Qaratqich kelishigi belgisiz qo’llangan qatorni toping.
 6. A) Dononing ukasi B) kitob varag’i
 7. C) gul terdi D) xat yozdim

16.Eshikdan  sinfdoshim  Aziz  kirib  keldi.  Gapida egalik qo’shimchasi qaysi shaxsga tegishli?

 1. A) I shaxsga B) II shaxsga
 2. C) III shaxsga D) bosh kelishik
 3. 17. Ko’rsatish olmoshlariga qanday qo’shimchalar qo’shilganda o’zakda tovush orttiriladi?
 4. A) –lik,-chi,-ni,-ning B) – ning, -ni,-niki
 5. C) -ga, -da,-dan, -day D) –ga, -dan, -tadan, -da

18.”- Senga javob, o’g’lim,ketaver! Borib savdogarga shogird tush! – dedi” berilgan gap qaysi matndan keltirilgan?

 1. A) “Chin do’st” matnidan B) “Mehnatning tagi rohat” matnidan
 2. C) “Yilboboning tuhfasi” matnidan D) “Donishmand ustoz” matnidan

 

 1. “Bir daqiqa vaqtni behuda o’tkazganim, halok bo’lganim” der ekan. Berilgan gap qaysi matndan olingan?
 2. “Dugonalar” matnining qahramonlarini yozing?

21.Shahrimiz ko’chalari keng va tekis. Gapda sifatning qaysi ma’no turi ishtirok etgan?

 1. Abu Nasr Forobiy nechanchi yil va qayerda tug’ilgan?
 2. “Iqlim” so`zining to`g`ri tarjimasini yozing?

24.Olam gul ichra yashnar,

       Ming bir tovusga o`xshar.Ushbu parcha qaysi she`rdan olingan va muallifi kim?

 1. Teng bog`lovchilar haqida ma’lumot yozing.

 

 

 

 

O`zbek tili  5-sinf(umumta`lim maktablar uchun)

2-variant

 

1.”Yaxshilik” hikoyasida qanday odat qoralanadi?

 1. A) yolg’onchilik B) maqtanchoqlik
 2. C) qizg’anchiqlik D) dangasalik
 3. Quyidagi parcha qaysi she’rdan olingan?

Sozim — mening ovozim,

Ovozim — mening sozim .

Quyoshday aniq o’zi ,

Gulxanday yoniq o’zi.  

 1. A) ”Bolalarning ovozi” B) “A’lochi bo’lay desang”
 2. C) “Mening kuylarim” D) “Odobli bola”

3.Bolalik kunlarimda,

    Uyqusiz tunlarimda,

    Ko’p ertak eshitardim,

    So’ylab berardi buvim deb boshlanuvchi she’r muallifi kim?

 1. A) R.Tolib B) P. Mo’min
 2. C) H. Imonberdiyev D) H.Olimjon

4.E`tiroz bildiruvchi so’zlar qatorini aniqlang.

 1. A) Albatta,Haqiqatan ham,shubhasiz
 2. B) Mutlaqo, Zarracha ham, zinhor
 3. C) To’g’ri,rost, doim,yoq
 4. D) Kechirasiz, marhamat,uzur
 5. Kishilik olmoshi berilgan gapni aniqlang.
 6. A) Biz uchun oila muqaddas B) Bu bog’da har xil mevalar pishadi
 7. C) Do’stim shu sinfda o’qiydi D) Hammamiz  ko’chat  o’tqazamiz

6.Berilgan she`riy  parchaning  muallifi kim?

Sergak soqchiman juda,

          mudom koptokda ko`zim…

 1. A) Shukur Sa`dulla B)  Po’lat  Mo’min
 2. C) Haydar To’rayev D)  Do`stjon Matjon
 3. Qaysi so’roq yuklamasi so’zlarga qo’shib yoziladi?

A)-chi            B)-mi    C)-ya   D)-a

 

8.”Fanlar bahsi” she`rining muallifi kim?

 1. A) Rauf Tolib                     B)  Do’stjon  Matjon
 2. C) Po’lat  Mo’min             D) G’afur  G’ulom

9.Berilganparcha qaysi matndan olingan?

Bu Vatanda turli millatlar ahil va faravon yashaydilar.Shuning uchun men O’zbekistonimni sevaman.

 1. A) Olimpiada o’yinlari С) Mening  Vatanim
 2. B) Vatan tuyg’usi D)  Donishmand ustoz

 

 

10.Berilgan parcha qaysi matndan olingan?

“O’zbekiston serquyosh yurt,bu yerda shirin-shakar mevalar yetiladi.”

 1. A) Vatan tuyg’usi B) Oltin kuz
 2. C) Mening Vatanim D) Mening do’stim

11.Qaysi gapda –lar  qo’shimchasi  ko’plik  ma`nosini bildirmaydi?

 1. A) Bolalar kelishdi B) Mevalar pishdi C) kechqurunlari salqin     D) Qimmatbaho buyumlar
 2. Qaratqich kelishigi belgisiz qo’llansa,qanday ma’no ifodalaydi?
 3. A) Umumiy xoslik,tegishlilik ma’nosi B) Aniq voqealarga oid harakat ma’nosi    C) Umumiy , mavhum narsa-hodisalarga doir harakat ma’nosi           D)  Ish- harakatning manbayi,vositasi ma’nosi

13.”Bir daqiqa vaqtni  behuda o’tkazganim,halok bo’lganim”,-deb kim aytgan?

 1. A) Beruniy B)  Xorazmiy         C) Navoiy         D) Bobur

14.Har kim, har nima, har qanday, har bir,ba’zi olmoshlar nima uchun ishlatiladi?

 1. A) Shaxs, narsa va ularning belgisini jamlab, umumlashtirib ko’rsatish uchunВ) Shaxs va narsalar, ularning belgisini ajratib,yakkalab ko’rsatish uchun
 2. C) Shaxs va narsalarning kimga tegishliligini ko’rsatish uchunD) Umumiy xoslik, tegishlilik ma’nosini ifodalash uchun
 3. -ga jo’nalish kelishigi qo’shimchasi so’zlarga qo’shilganda o’zakda  –n tovushi orttiriladigan so’zlar  berilgan qatorni aniqlang
 4. A) U,bu,shu,o’sha B) Men,sen,biz
 5. C) Hamma,barcha              D) U,bu, men,shu

16.Hamid Olimjon qaysi faslda tug’ilgan?

 1. A) Kuz faslida B) Bahor faslida        C) Qish faslida    D)  Yoz faslida

17.Belgisiz qo`llanilgan qaratqich kelishigidagi so`zni aniqlang.

A)Inson qalbi     B)Olmani yemoqC)Mening Vatanim D)Ertak o’qimoq

 1. Nuqtalar o’rnini to’ldiring.   Polizda ……….ishlari boshlab yuborildi.

A)Bayram               B) ekin- tikin         C) Hosil        D) qishki

19.Qalbingizning  yo`q  g`ubori,

Mehribonsiz shunchalar…-ushbu misraning muallifi kim, she’rning nomini yozing?

 1. Jo’nalish kelishigi qanday qo’shimcha orqali ifodalanadi?
 2. O’tgan zamon hikoya fe`li fe`l o’zagigaqanday qo’shimcha qo’shish orqali  yasaladi?
 3. ”Donishmand ustoz” matnining qahramoni kim?
 4. Narsa-hodisalarni tartibini ifodalaydigan qo`shimchalarini yozing?
 5. Alisher Navoiy  o’spirinlik davrida qayerda o’qigan?
 6. ”Bog’da pishdi uzumlar” she`rining  muallifi kim?

 

 

O`zbek tili  5-sinf   (ixtisoslashtirilgan maktablar uchun)

1-variant

 

1.Qaysi qatorda rozilik berishga oid muomala odobi berilgan?

 1. A) Yoq, xafa emasman              B) Uzr,eshitmadim
 2. C) Albatta, yordam beraman      D) Yordam berolmayman

2.Berilgan   parcha  qaysi  matndan  olingan?

“Sport turlaridan shaxmat va shashka aqlni charxlaydi.”

A)Dam olish kunim                      B) Bolalar va sport

C)Yangi fanlar                              D) Olimpiya o‘yinlari.

3.Piyoda yurish uchun avtobusga chiqmadim.Ushbu gapda ko’makchi qanday ma’noni ifodalaydi?

 1. A) Maqsad B) Sabab C) O’rin               D) Holat

4.Quyidagi parcha qaysi matndan olingan?

“Tinchliksevar podshoh so’ralgan narsalarning hammasini beribdi.”

A)Mening Vatanim          B) Yaxshilik

 1. C) Vatan tuyg’usi D) Chin  do’st

5.Berilgan she`riy parchaning muallifi kim?

Buvimning har qissasi          Fikrimni tortar edi, 

       Har bir qilgan hissasi              Havasim  ortar edi…

 1. A) Abdulla Qodiriy B)  Erkin Vohidov
 2. C) Shukur Sa`dulla D) Hamid Olimjon
 3. To’g’ri yozilgan birikmani toping.
 4. A) Qiyshiq yo’l    B) Ko’rkam bino   C) Novcha uylar  D) Tekis bog’

7.Qaysi qatorda maqol yozilgan?

 1. A) Yer ostida oltin  qoziq            B)  Yaxshi o’qish—yaxshi ish.
 2. C) Mehmonlarni kutib  oling     D) Hurmat qilsang,izzat topasan

8.Kishilik olmoshi berilgan gapni aniqlang.

 1. A) Biz uchun oila muqaddas B) Bu bog’da har xil mevalar pishadi
 2. C) Do’stim shu sinfda o’qiydi           D) Hammamiz  ko’chat  o’tqazamiz

9.Qaysi qatorda hajm – o’lchovni ifodalovchi so’zlar berilgan?

 1. A) Katta, kichik, uzun B) Shirin, achchiq, qisqa
 2. C) yashil, mazali, nordon D) Katta, shirin, mazali

10.Berilgan she`riy  parchaning  muallifi kim?

               U qalbda imonimiz,           Kerak bo’lsa doimo

               Eng muqaddas nonimiz. Fido unga jonimiz.

 1. A) Shukur Sa`dulla            B)  Po’lat  Mo’min
 2. C) Haydar To’rayev            D)  Robiddin  Is’hoqov

11.Qaysi qatorda hajm – o’lchovni ifodalovchi so’zlar berilgan?

 1. A) Katta, kichik, uzun. B) Shirin, achchiq, qisqa.
 2. C) yashil, mazali, nordon. D) Katta, shirin, mazali.

12.Hajm – o’lchovni bildiruvchi so’z qaysi qatorda berilgan?

A)Alisher Navoiy kitob o’qishni yaxshi ko’rardi

B)U 5  yoshida  katta – katta g’azallarni yoddan bilardi

C)Alisher yoshligidan juda ko’p she’r  yodlagan

D)O’spirinlik davrida Samarqandda o’qidi.

 

13.Qaysi so’roq yuklamasi so’zlarga qo’shilib yoziladi?

 1. A) -mi B) -chi C)-a    D)-ya

14…Olimpiyada o’yinlari dasturiga ko’p mamlakatlarda keng tarqalgan sport turlari kiritildi.O’zbek milliy kurashi Osiyo o’yinlari dasturidan o’rin oldi…Ushbu parcha qaysi matndan olingan?

A)’’Sport va bolalar”  B)”Olimpiya o’yinlari”

C)”Yangi fanlar”                     D) “Vatan tuyg’usi”

15.Belgilash olmoshlari qaysi qo’shimchalar bilan turlanadi?

A)Faqat kelishik qo’shimchalari bilan

B)Egalik va kelishik qo’shimchalari bilan

C)Sifat darajalari qo’shimchalari bilan

D)Shaxs son qo’shimchalari bilan

16.-lar ko’plik  qo’shimchasi qanday holatda hurmat ma’nosini ifodalaydi?

A)ko’plik qo’shimchasi so’zlarga egalik qo’shimchasidan keyin qo’shilsa

B)ko’plik qo’shimchasi so’zlarga egalik qo’shimchasidan oldin qo’shilsa

C)ko’plik qo’shimchasi hurmat ma’nosini ifodalamaydi

D)ko’plik qo’shimchasi so’zlarga kelishik qo’shimchalaridan keyin qo’shilsa

17.O’zbek tilida shaxs va narsalarning kimga tegishliligi qaysi qo’shimchalar orqali ifodalanadi?

A)kelishik qo’shimchalari  B)shaxs-son qo’shimchalari

 1. C) egalik qo’shimchalari C)ko’plik qo’shimchasi

18.Egalik qo’shimchasi K va Q undoshi bilan tugagan so’zlarga qo’shilganda qanday o’zgarish ro’y beradi?

A)so’z oxiridagi harf o’zgaradi

 1. B) so’z oxirida hech qanday o’zgarish ro’y bermaydi
 2. C) so’zlarda tovush tushish hodisasi ro’y beradi
 3. D) so’zlarda tovush orttirilish hodisasi ro’y beradi
 4. Bolalarning ovozi-

       Mening ovozim sozim….ushbu misraning muallifi kim, sherning nomini yozing?

 1. So’roq yuklamasini yozing.
 2. Qaratqich kelishigidagi so`z qanday so`roqlarga javob bo`ladi?
 3. Quyoshday aniq o`zi,

      Gulxanday yoniq o`zi… ushbu misraning muallifi kim, she’rning nomini yozing?

23.”Yaxshilik” hikoyasining qaxramonlarini yozing?

 1. –lar qo`shimchasi egalik qo`shimchalaridan keyin qo`llanilsa,qanday ma`noni ifodalaydi?
 2. Tushum kelishigidagi so’z qaysi turkumdagi so’z bilan bog’lanib keladi?

 

 

 

O`zbek tili  5-sinf   (ixtisoslashtirilgan maktablar uchun)

2-variant

1.Qaysi qatorda maqol berilgan?

A)Har doim bolsin onam                  B)Bilim baxt keltiradi

С)Qat-qat to’nli, garish bo’yli           D)Onajonlar bayrami

2.Egalik qo’shimchasi qaysi so’zda berilgan?

A)Do’stlik    B)Gullar     С)Vatanim    D)Maktabda

3.Kishilik olmoshi to’g’ri berilgan qatorni aniqlang.

   Men beshinchi sinfda o’qiyman.

 1. A) men B) beshinchi С) sinfda        D) o’qiyman

4.Shaxs va narsalarni ko’rsatish uchun qo’llaniladigan olmoshlar…deyiladi.

A)kishilik olmoshlari  B)ko’rsatish olmoshlari

C)o’zlik olmoshi  D)belgilash olmoshlari

5.Men ,sen kishilik olmoshlariga –ni, -ning,- niki qo’shimchalari qo’shilganda  qanday o’zgarish ro’y beradi?

A)bitta –n undoshi tushib qoladi              B)bitta –n tovushi orttiriladi

C)hech qanday o’zgarish ro’y bermaydi   D)tovush o’zgarish hodisasi ro’y beradi

6.Qaysi yuklamalar chiziqcha bilan yoziladi?

 1. A) –chi, -a, -ya B)-mi, -chi C)-mi, -chi,-ya D)-mi, -ku, -ya

7.Shaxs va narsalar,ularning belgisini ajratib ,yakkalab ko’rsatish uchun qo’llaniladigan olmoshlar qatorini aniqlang.

A)men,sen,u,biz  B)hamma, barcha, bari

C)har kim, har nima, har qaysi D)biz ,siz,ular

8…..Ha,otam joy olmish yurak-yurakdan,

Yerga tushirdilar meni falakdan.

Ustoz-chi ,ko’nglimni burib iymonga,

Ko’tardilar meni yerdan osmonga!  Ushbu parcha qaysi rivoyatdan olingan?

A)”Sumalak”   B)”Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy”

D)”Alisher Navoiy” C)”Ustoz”

9.Ikkinchi bo’ginida a, I, u qisqa unli tovushlari bo’lgan so’zlarga egalik qo’shimchalari qo’shilganda qanday hodisa ro’y beradi?

A)tovushlar tushirib qoldiriladi va yozilmaydi

B)tovushlar orttiriladi va yozilmaydi

C)tovush tushish hodisasi ro’y bermaydi

D)tovush o’zgarish hodisasi ro’y beradi va yoziladi

10.Qaysi kelishik qo’shimchalari belgisiz qo’llaniladi?

A)bosh kelishik,qaratqich kelishigi

B)qaratqich kelishigi,tushum kelishigi

C)qaratqich kelishigi,jo’nalish kelishigi

D)tushum kelishigi, chiqish kelishigi

11…Tinchlik kuzi,oltin kuz,

Bog’imiz husni ko’rkam,

Dam olishga juda soz,

Soya-salqin,xo’p shinam!…  She’rining nomi va muallifini toping.

A)”Oltin kuzim”,Shukur Sa’dulla  B)”Tabiat”,Po’lat Mo’min

C)”Ustozlar”,Po’lat Mo’min  D)”Navroz”,O’roq Saidov

 

12.Belgisiz qo’llanilgan tushum kelishigini aniqlang.

A)olma yemoq  B)daraxt bargi  C)uyga kelmoq D)ukamni ko’rmoq

13.Tartib son raqam bilan ifodalanganda,raqamdan keyin …qo’yiladi va …deb o’qiladi.

A)chiziqcha,-(i)nchi  B)chiziqcha,-tacha  C)nuqta,-(i)nchi D)tire,-(inchi)

14.-da qo’shimchasi yordamida yasalib,kimda?,nimada?qayerda?soroqlariga javob bo’luvchi kelishik qo’shimchasini aniqlang.

A)bosh kelishik B)qaratqich kelishik

C)o’rin-payt kelishik D)chiqish kelishik

15.O’rin-payt kelishigi qo’shimchasi u,bu,shu,o’shaolmoshlariga qo’shilganda, so’zlarda qanday o’zgarish ro’y beradi?

A)bitta –n tovushi orttiriladi

B)tovush o’zgarish hodisasi ro’y beradi

C)-n tovushi tushib qoladi

D)hech qanday o’zgarish bo’lmaydi

16.”Uch buyuk tabib “hikoyasidagi uchta zo’r tabibni ayting.

A)so’z,til,odob  B)poklik, parhez, badantarbiya

C)badantarbiya,til,odob D)odob,poklik,parhez

17.Egalik qo’shimchasi K va Q undoshi bilan tugagan so’zlarga qo’shilganda qanday o’zgarish ro’y beradi?

 1. A) so’z oxiridagi harf o’zgaradi
 2. B) so’z oxirida hech qanday o’zgarish ro’y bermaydi
 3. C) so’zlarda tovush tushish hodisasi ro’y beradi
 4. D) so’zlarda tovush orttirilish hodisasi ro’y beradi

18.Aniq o`tgan zamon fe’lining qo’shimchasini aniqlang.

A)-di  B)-yap  C)-gan  D)–moqchi

 

19.Bo’lishsiz fe’l qaysi qo’shimcha yordamida ifodalanadi?

 

20.Shahrimizda baland binolar hamda go’zal bog’lar ko’p.Ushbu gapda qanday bog’lovchi qo’llanilgan ?

 

21.Alisher Navoiy « Xamsa » asarini nechanchi yillarda yozgan ?

 

22.21-mart kun va tun teng bo’lgan kun. Ushbu gapda sonning qaysi turi qo’llanilgan ?    

 

23.Yosh boladay yetaklashib,

Go’yo atak-chechaklashib

Bir-bir duk-duk bosib hassa

O’tirishar sekin- asta….Ushbu parcha qaysi she’rdan olingan va muallifini toping.

 

24.Soat uchlarda kelaman. Berilgan gapdagi –lar qo’shimchasi qanday ma’noni ifodalaydi?

 

25.”Ikki xil yordam” hikoyasining muallifini yozing. 

O`zbek tili  6- sinf   1-variant( umumta`lim maktablar uchun)

 

 1. 1. Mavhum otlar asosan qanday shaklda bo’ladi?
 2. A) Birlik B) Ko’plik
 3. C) Bo’lishsiz D) Juft

2.O’zlik olmoshi qaysi olmosh o’rnida qo’llanishi mumkin?

 1. A) Kishilik B)So’roq
 2. C) Gumon D)Birgalik

3.Quyidagi so’zlardan mavhum otni toping.

 1. A) Bino B)  Darslik
 2. C) O’lka D) Vijdon

4.Gumon olmoshlari qo’shimchalarini aniqlang.

 1. A) –zor,-loq B) –alla,-dir C)-lik,-chi               D)-gich,-dir

5.Ko’ra va seza oladigan narsa-buyumlarni bildiruvchi so’zlar…otlar deyiladi.

 1. A) Aniq otlar B) Mavhum otlar      C) Yasovchi otlar    D)Tub otlar

6….Xalqda ust-bosh pillamiz,

      Bebaho oq tillamiz.

      Mevazor bog’-u bo’ston-

      Serquyosh ozbekiston.Berilgan parcha qaysi she’rdan olingan va muallifini aniqlang.

A)Men tug’ilgan o’lka, Q. Hikmat  B)Vatan, P.Mo’min

C)Vatanni yashnataylik, Q.Ota               D)Hamma hunar sevimli, O.Damin

 1. 7. Berilgan kasr sonning to’g’ri ifodasini toping: 0.5
 2. A) Bir butun o’ndan besh B) yarim
 3. C) Besh butun o’ndan nol D) Nol butun o’ndan besh
 4. O’zbek tilida kasb-hunar ,sohalarni bildiruvchi otlar qanday qo’shimchalar bilan yasaladi?

A)-lik,-chilik B)-loq,-zor C)-iston,-lik D)-chilik,-dan

9.Quyidagi qatorlardan tub narsa-buyum otlarini aniqlang.

 1. A) Qisqich,guldon B)Sinf, gul C)Supurgi,kitob D)Kurak,bilak

10.Bu savolgahar kim javob bera olmaydi.Ushbu gapda olmoshning qaysi turi qo’llanilgan ?

A)o’zlik       B)ko’rsatish       C)bo’lishsizlik       D)belgilash

11.Ato etding to’kin boylik—

     Mevali bog’ paxtazorlarUshbu parcha qaysi she’rdan olingan va muallifini aniqlang.

 1. A) “Kuz” ,Yo’ldosh Sulaymon B) “Oltin kuzim”,Shukur Sa’dulla
 2. C) “O’zbekiston”,Abdulla Oripov D) “Vatan”,Po’lat Mo’min
 3. So’zlarga –mtir,-imtir,-ish qo’shimchalari qo’shilganda qanday ma’nolarni ifodalaydi

A)belgining kamligini,kuchsizligini

B)belgining orttirilib,kuchayganligini

 1. C) belgining qarama-qarshiligini
 2. D) belgining farqlanishini

 

 

 

13.Sifatning orttirma darajasi berilgan qatorni aniqlang.

 1. A) nihoyatda keng, g’oyat go’zal, tim qora
 2. B) sal katta,picha shirin,biroz kichik
 3. C) sal yaxshi, picha nordon, och sariq
 4. D) juda katta,sal yaxshi,to’q yashil

14.Orttirma darajadagi sifat yana qanday hosil qilinadi?

A)faqat qo’shimchalar orqali

B)so’zning birinchi bo’g’inida p,m,k,s kabi tovushlarni qo’shib takrorlash yoli orqali

C)so’zlarni juftlash orqali

 1. D) faqat so’zlar orqali

15Qishda bu joylarga qor nihoyatda qalin tushadi.Ayniqsa, qishki ta’til kunlarida chang’i va chanalar uchish uchun minglab yoshlar u yerga boradilar…Berilgan parcha qaysi matndan olingan?

A)Chimyon tog’larida             B) Tabiat qo’nida

C)Qishki ta’til                          D)Chimyonda

16.Shaxs va narsa-buyumlarning taxminiy miqdorini bildirib va sanoq sonlarga –tacha, -larcha,-lab qo’shimchalarini qo’shish orqali …son hosil bo’ladi.Nuqtalar o’rniga to’g’ri so’zni qo’ying.

 1. A) butun B) kasr C) chama              D) jamlovchi

17.Ko’kni o’pib turar mag’rur Oynatog’,

     Har qadamda qaynab toshar bir buloq.Ushbu she’r nomini va muallifini toping.

A)Bo’stonliq,R.Daminov                      B)Men tug’ilgan o’lka,S.Barnoyev

C)Vatan,P.Mo’min                                D)A.Oripov,O’zbekiston

18.Onam salomatlik haqida gapirdilar.Ushbu gapdagi ko’makchini aniqlang.

A)onam B)salomatlik                C)haqida    D)gapirdilar

 

19.”Tushki ovqat” hikoyasining muallifini yozing.

 

 1. Astronomiya sohasida ulkan ixtirolar qilgan eng mashhur olim va davlat arbobi kim?

 

21.Ketma-ket kelib,ma’lum bir vaqtdan ko’rsatilgan muddatgacha bo’lgan vaqt oralig’ima’nosini bildiruvchi sonlar orasiga qanday belgi qo’yiladi? 

 

22.O’rta sharq olimlari orasida birinchi bo’lib yerning dumaloq shaklda ekanligini ,uning Quyosh atrofida aylanishini isbotlagan buyuk alloma nomini yozing.    

 

23.Erta bahorda yerlar chopiladi.  Ushbu gapdagi ravish turini aniqlang.   

 

24.Sekin,darhol,astoydil qanday ravish turiga kiradi?   

 

25.Nutqda juft va takror holda qo’llanilgan ravishlar qanday yoziladi?

 

 

O`zbek tili  6-sinf   2-variant ( umumta`lim maktablar uchun)

 

 

1.Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying.Mahallalar  …………   bo’lmoqda

 1. A) Ko’rinish B) O’sish          C)  Sog’lomlashtirish       D)  Obod

2.Qaysi qatorda  mavhum  otlar   berilgan?

 1. A) Marhamat,vijdon, burch                B) Dala, bog’, ishkomlar
 2. C) Daftar, qalam, kitob                       D) O’tirmoq, kulmoq, suzmoq

3.Qaysi  qatorda  kasb-hunar  yasovchi  qo’shimchalar berilgan?

 1. A) -lik,-moq,-da B)   -mi,-yu,-ku    C)   -ar,-dir,-cha      D)   -soz,-kor,-gar

4.Qaysi  qatorda  turdosh  otlar   berilgan?

 1. A) Boychibor,O’rta Osiyo                  B) Lola,Toshkent,Guliston
 2. C) Shifokor,o’qituvchi,bog’bon                      D) Bodomzor,Yangiobod

5.Tugma ,qo’llanma ushbu zo’zlardagi –ma qo’shimchalari qanday ma’noli otlarni yasagan.

 1. A) Atamalar nomlarini B)Aniq narsa-buyumlar
 2. C) Taomlar nomlarini               D)Tub otlar

6.Alisher Navoiy nomidagi muzey qachon tashkil topgan?

 1. A) 1940-yil
 2. C) 1956-yil
 3. B) 1945-yil
 4. D) 1960-yil

7.O’zbek tilida –day,-dek,kabi,singari vositalar qanday ma’nolarni ifodalaydi?

 1. A) Ko’plik
 2. B) O’xshatish-qiyoslash
 3. C) Gumon
 4. D) Qarashlilik
 5. Qaysi qatorda ozaytirma darajadagi  sifat  berilgan?
 6. A) Bahorda tog’larda chiroyli gullar ochiladi.
 7. B) Avazbek idishda ozgina suv keltirdi.
 8. C) To’satdan kuchli shamol ko’tarildi.
 9. D) Yoz faslida havo issiq bo’ladi.

9.Qaysi qatorda Minorai kalon joylashgan shahar berilgan?

 1. A) Xiva B)  Toshkent     C)  Samarqand     D)   Buxoro

10.Qaysi qatorda belgini anglatmaydigan  so’z berilgan?

 1. A) Mazali          B)  Tuzli             C) Chiroyli                       D)Sholi

11.Qaysi  qatorda  orttirma  darajadagi   sifat  berilgan?

 1. A) Mahallamiz ko’chalari obod  va keng
 2. C) Maktabimiz kutubxonasi  katta  va yorug’
 3. B) Paxtakor futbol jamoasi juda kuchli
 4. D) Teleminora boshqa  binolardan baland

12.Qaysi qatorda jamlovchi son berilgan?

 1. A) Ikki ming  o’n  uchinchi  yil omadli  kelsin
 2. C) O’quvchi o’ntacha savolga  javob 
 3. B) G’oliblar bayroqni ikkovlashib  ko’tarishdi.  
 4. D) Qorbobo bolalarga bittadan  sovg’a 

 

13… .Bog’da pishdi uzumlar

               Tizilishib bosh boshga

Qaraganday quyoshga…Ushbu parcha qaysi she’rdan olingan?

A)”Bog’da pishdi uzumlar”                B)”Uzumlar”

C)”Vatan”                                            D)”Bog”

14.Qaysi qatorda kasr son berilgan?                                                                                                                                                                                 A)  Sinfda beshta  a`lochi o’quvchi bor

 1. C) Tortning beshdan  bir qismini Anvar yedi
 2. B) Kutubxonaga  beshovimiz  ham  a`zo   bo’ldik  
 3. D) Nodira  inshoni birinchi  bo’lib  yozdi

15.Qaysi qatorda daraja-miqdor ravishlari berilgan?

 1. A) unda,bunda, nari B) erta,kecha, so’ng
 2. C) oz, ko’p, kam D) tez,sekin,to’satdan

16.Asta-sekin,tez-tez kabi so’zlar qanday ravish turiga kiradi?

A)holat ravishi   B) payt ravishi  C) o’rin ravishi  D) miqdor ravishi

17.Qaysi qatorda harakat va holatning belgisini  bidiruvchi  so’z  turkumi berilgan?

 1. A) Sifat B)  Ravish             C) Fe`l                 D) Ot

18.O’ngda, chapda,uzoqda ravishlari qanday ravish turiga kiradi?

 1. A) holat ravishi B) o’rin ravishi
 2. C) payt ravishi D) daraja-miqdor ravishi

 

 1. Payt ravishi qanday  savolga  javob  beradi? 

 

 1. Berilgan gapda ravishning qaysi   turi berilgan?

    O’qituvchining savollariga o’quvchilar birma-bir javob berdilar. 

 

21.Quyosh tushar taftidan

     Qo’rqib qishning aftidan.

     Sarg’ayadi ko’katlar,

    Barg to’kadi daraxtlar. Ushbu she’riy parcha muallifini yozing. 

 

22.-lik,-chilik qo’shimchalari qanday otlar otlarni yasaydi?

 

23.Bodomzor,Guliston,Yangiobod kabi so’zlar qanday otlarga kiradi ?

 

24.Qaysi olmoshlar kishilik olmoshlari o’rnida kela oladi? 

 

25 Hech bir, hech qanday, hech narsa kabilar qaysi olmosh turi hisoblanadi.                                                                                                                                                                                    

 

 

O`zbek tili  6-sinf  1- variant (ixtisoslashtirilgan maktablar uchun)

 

1.Quyidagi qatorlardan aniq otlarni toping.

A)shahar,qishloq,tog’                  B)tinchlik,do’stlik,poklik

C)muhabbat,insoniylik,burch     D)poklik,sevgi,burch

2.”Men tug’ilgan o’lka”she’rining muallifini aniqlang.

A)Abdulla Oripov   B)Qudrat Hikmat  C)Erkin Vohidov  D)Po’lat Mo’min

3.Samarqand qadimda qanday nom bilan atalgan?

 1. A) Samarqand B) Afrosiyob  C) Jayhun  D) Oks

4.Pushtiroq,kattaroq,kichikroq  so’zlari sifatlarning qanday darajasini hosil qiladi?

A)ozaytirma daraja  B)orttirma daraja C)oddiy daraja D)kuchaytirma daraja

5.Ozaytirma daraja sifati oldidan qanday so’zlar ishlatiladi?

 1. A) och,biroz B) juda,eng C) keng,juda  D) ko’p,juda

6.-roq qo’shimchasi nima uchun ishlatiladi?

 1. A) oddiy belgini ifodalaydi B) belgini kuchaytirib ifodalaydi
 2. C) belgini orttirib ifodalaydi        D) belgini ozaytirib ifodalaydi

7…Axir jahonda tengi yoq bu kutubxonani saqlash,avaylab kelajak avlodlarga yetkazmoq kerak.Axir bu ma’naviyat xazinasini to’plash uchun allaqancha yillar kerak bo’lgan-ku!Ushbu parcha qaysi matndan olingan?

A)Kitob o’qishning hikmati      B)Kitob    C)Samarqand    D)Vatan

8.Gumon olmoshlariga ko’plik qo’shimchalari qachon qo’shiladi?

A)kelishik qo’shimchalaridan oldin   B)kelishik qo’shimchalaridan keyin           C)kelishik qo’shimchalari qo’shilmaydi       D) egalik qo’shimchalaridan keyin

9.X asrda yashab ijod etgan, dunyo xaritasini chizgan olim kim?

A)Al Beruniy B)Al Xorazmiy C)Mirzo Ulug’bek D)Ibn Sino

10.Qora, pushti,kichik so’zlari sifatning qaysidarajasiga kiradi?

 1. A) ozaytirma daraja B) orttirma daraja   C)oddiy daraja   D) kuchaytirma daraja

11.-dek, -day qo’shimchali so’zlar  go’yo,xuddi, kabi so’lar bilan qo’llansa qanday ma’no kuchaytiriladi?

 1. A) o’xshatish ma’nosi B) ma’no kuchaytirilmaydi
 2. C) so’zlarni ajratish ma’nosi kuchaytiriladi D) so’zlarni farqlash kuchaytiriladi

12.Quyidagi so’zlardan sifatning orttirma darajasini aniqlang.

 1. A) yaxshi B) sal yaxshi      C) juda yaxshi    D) biroz yaxshi

13.”Ibn Sino bobo ulashar davo” she’rining muallafini aniqlang.

 1. A) S.Barnoyev B) Q.Hikmat      C) P.Mo’min     D) A.Oripov

14.Vaqt, sanani  ifodalashda qanday sonlardan foydalaniladi?

 1. A) Faqat sanoq sonlardan B) sanoq va tartib sonlardan
 2. C) faqat tartib sonlardan D) vaqt va sana sonlar bilan ifodalanmaydi

15.”Tushki ovqat” hikoyasining qahramonini aniqlang.

 1. A) Fazliddin B) Ibn Sino         C) Davron       D) Ayol

16.Ilk olimpiada oyinlari qayerda va qachon o’tkazilgan?

A)1896-yil,Afinada              B)1896-yil,Fransiyada

C)1768-yil,Afinada              D)1987-yil,Yunonistonda

17.Yangi axborot berishda haqida,to’g’risida yordamchi so’zlardan foydalaniladi.Bunday so’zlar…. deb ataladi.

 1. A) sifatlar B) sonlar        C) ko’makchilar      D) yuklamalar

 

18.Qorli tog’lar turar qoshida,

     Gul- vodiylar yashnar qoshida

     Chor atrofga yoyganda gilam,

     Aslo yoqdir bundayin ko’klam.Ushbu parcha qaysi she’rdan olingan va muallifini aniqlang.

 1. A) A.Oripov “O’zbekiston” B) H.Olimjon “O’zbekiston”
 2. C) P.Mo’min “Vatan” D) S.Barnoyev “Vatan”

 

 1. So’roq olmoshlari oldidan –alla yoki ulardan keyin –dir qo’shimchasini qo’shish orqali qanday olmoshlar hosil qilinadi?

20.”Ko’rsatuvni ko’rib” she’rining muallifini toping. 

 1. Sifatlarning ozaytirma darajasi qo’shimchalarini yozing.
 2. Alisher Navoyi nomidagi adabiyot muzeyi nechanchi yilda tashkil topgan?

23.-gich,–k, -gi, -ma  qanday qo’shimchalar?  

24.-lik,-chilik qo’shimchalari bilan qanday otlar yasaladi?  

 1. Guliston, Alisher, Buxoro qanday otlar?

 

 

 

O`zbek tili  6-sinf  2 variant (ixtisoslashtirilgan maktablar uchun)

 

1.Yurt so’ziga ma’nodosh so’z qatorini toping.

A)diyor     B)she’r      C)davra        D)alloma

2.Quydagi so’zlardan mavhum otlarni aniqlang.

A)bino     B)baho    C)o’lka     D)go’zallik

3.Metall berar Bekobod,

   Farhod GESdan el obod…Ushbu  parcha qaysi she’rdan olingan va muallifini aniqlang.

A)P.Mo’min “Vatan”                                  B) Q.Hikmat “Men tug’ilgan o’lka”           C)A.Oripov”O’zbekiston”                          D)E.Vohidov “O’zbekiston”

 

4.Mavhum otlar asosan qanday shaklda bo’ladi?

 1. A) birlik shaklda B) ko’plik shaklda    C) tub      D) shaklsiz bo’ladi

 

5.Do’stlik oltindan qimmat.Ushbu gapdagi mavhum otni toping.

A)oltindan  B)qimmat C)mavhum ot mavjud emas D)do’stlik

6.Buloqlar ko’zin ochib,

    Gulzorlar yarataylik…ushbu parcha qaysi she’rdan olingan?

 1. A) Vatanni yashnataylik B) Vatan     C) O’zbekiston    D)Mening vatanim

7.O’rin –joy otlari qanday yoziladi?

A)bosh harf bilan  B)kichik harf bilan  C)chiziqcha bilan D)qo’shtirnoq bilan

8.Quyidagi so’zlardan tub otlarni toping.

A)toshloq,otloq      B)gulzor,oromgoh    C)vodiy,maktab    D)shahar,oromgoh

9.Ganchkorlik,me’morchilikso’zlari qanday otlar hisoblanadi?

 1. A) kasb-hunar otlari B) mavhum otlar C) atoqli otlar    D) tub otlar

10.Yasama narsa-buyum otlari qo’chimchalarini aniqlang.

A)-zor,-loq    B)-k,-gich,-qin   C)-q,-iston,-zor   D)-chilik,-loq

11.Muzeyda o’zbek mumtoz adabiyotiga oid qo’lyozmalar va toshbosma kitoblar , naqqoshlik san’atiga doir ko’rgazmalar mavjud…Ushbu parcha qaysi matndan olingan?

A)Muzeyda                                 B)A.Navoiy nomidagi adabiyot muzeyi

C)Kitob o’qish hikmati              D)Vatan tuyg’usi

12.”Tinimsiz “ so’zining to’g’ri tarjimasini aniqlang.

 1. A) Vistavka B) obraz       C) period    D) besprestanno

13.O’zbek tilida o’xshatish –qiyoslash ma’nolarini bildirish uchun qanday vositalardan foydalaniladi?

A)-dek,-day,go’yo singari                B)-loq,-zor,-iston

C)-chilik, -gar,-day,-dek                   D)-lik,-zor,singari

14.Quyidagi so’zlardan o’zlik olmoshini toping.

 1. A) men B) o’z              C) biz             D) hamma

15.O’zlik olmoshi qanday ma’noni ifodalaydi?

 1. A) o’xshatish B) qiyoslash    C) qarashlilik    D) gumon

16.O’zlik olmoshi qaysi olmosh o’rnida qo’llanishi mumkin?

 1. A) kishilik B) so’roq     C) gumon     D) belgilash

17.Gumon olmoshlari qo’shimchalarini aniqlang.

A)-zor,-loq       B)-alla,-dir        C)-lik,-chi       D)-gich,-k

18.980-yilda tug’ilib,”Tib qonunlari “asarini yozgan buyuk alloma ismini aniqlang.

 1. A) Ibn sino B) Mirzo Ulug’bek     C) Al Beruniy    D) Alisher Navoiy

 

19.Samarqand qadimda qanday nomlar bilan atalgan? 

 

20.Sifatning ozaytirma daraja qoshimchasini yozing. 

 

21.”Minora” she’rining muallifini yozing.  

22.Oq sifatining orttirma darajasini yozing.  

 

23.-tacha,-lab ,-larcha qanday qo’shimcha?  

 

24.Butunning qismini ifodalovchi sonlar …deyiladi.  

 

25.Kecha, bugun, ertalab kabi ravishlar qanday ravishlar deyiladi?  

 

 

 

 

O`zbek tili  7- sinf   1-variant( umumta`lim maktablar uchun)

 

 1. Shart mayli qo’shimchasini toping.
 2. A) –sa B) –ni     C) –lar      D) –im
 3. Shart maylidagi fe’llar kerak so’zi bilan birga qo’llanganda biror ish – harakatning bajarilishi…… bildiradi.
 4. A) Birgalikni B) Aniqlikni            C) Gumonni              D) Shartligini
 5. Berilgan so’zlarning to’g’ri tartibda yozilgan qatorini toping.
 6. A) Kattalarning eshit, gapini bo’lmay B) Gapini bo’lmay, eshit kattalarni
 7. C) Kattalarning gapini bo’lmay eshit D) Eshit gapini, bo’lmay kattalarning

4.“Onamga ta’zim” she’rining muallifi kim ?

 1. A) Abdulla Oripov B) Erkin Vohidov      C) Safo Ochil     D)Shaxlo Norova
 2. Qaysi qatorda II shaxs buyruq – istak maylidagi gap berilgan?
 3. A) Men ham boray B) Darsga ruxsatsiz kirilmasin
 4. C) Metro bu yer osti shaharchasi D) Hasharda  o’z  hissangni qo’sh

6.Tilimizni asraylik,

     Qalb to’rida saqlaylik …berilgan parcha qaysi she’rdan olingan?

 1. A) Birinchi muallim B) Dastyor qiz    C)Til millatning borlig’i     D) Til bilgan el biladi
 2. ”Muhokamat ul- lug’atayn”(Ikki til muhokamasi) asari muallifi kim?
 3. A) Farididdin Attor B) Ali Yazdiy C) Mavlono Lutfiy        D)Alisher Navoiy.

 8.O’zbek tilida hech bir ,hech qaysi,hech qancha, hech qanday olmoshlari qanday ma’nolarni ifodalaydi?

 1. A) Narsa-buyumning belgisini yoki miqdorini B) O’rni yoki paytini inkor qilish
 2. C) Qarashlilik ma’nosi D)O’xshatish qiyoslash

 9.Korxona, tashkilot,oromgoh,mahallalar,to’garaklar nomlari qanday yoziladi?

A)Qo’shtirnoq bilan        B)Ikki nuqta bilan         C) Qavs bilan       D) Tire bilan

10.Ammo, lekin, biroq bog’lovchilari qanday nomlanadi?

 1. A) zidlov bog’lovchilari B) ayiruv bog’lovchilari
 2. C) biriktiruv bog’lovchilari D) inkor bog’lovchilari

11.Qaysi so’zga –kor qo’shimchasini qo’shish mumkin emas?

 1. A) Shifo B)Ziyo                  C) Xizmat        D) Soat

12.Ayiruv bog’lovchilari berilgan qatorni toping.

 1. A) goh…goh B) ammo, lekin                 C)  va, ham                 D) na, hamda

13.Berilgan parcha qaysi matndan olingan?

Qaysi kasbda bo’lsangiz ham o’z kasbingizning ustasi bo’ling…

 1. Kitob- xazinalar kaliti  B) Kuch-bilimda  C) Do`stlar yordami  D) Bilim – xazina

14.Qaysi qatorda ayruv bog’lovchisi berilgan?

 1. A) Musoboqada kurashchilar ham,suzuvchilar ham qatnashdilar
 2. B) Baliqlar nafas olishi uchun suv va havo zarurdir

С) Qish faslida tez-tez  qor  yoki  yomg’ir  yog’adi

D)Ali  betobligi sababli darsga kelmadi

 

15.Egalik qo’shimchalarini bilan qo’llanib,kishilik olmoshlari o’rnida qo’llanishi mumkin bo’lgan olmosh turini aniqlang.

 1. A) O’zlik olmoshi B) So’roq olmoshi
 2. C) Gumon olmoshi              D) Belgilash olmoshi

 

 1. 1 Chegaralash yuklamalari berilgan qatorni toping?
 2. A) Sen xatni yubording-ku B) Senga xuddi shunday kitob kerak
 3. C) Bolalar faqat Qorbobonigina kutardi    D) Nahotki shu so’zni tushunmading?
 4. 1 Berilgan parcha qaysi matndan olingan?…Semirib ketish sog’likka zararli…
 5. A) Sog’lik-salamatlik                B) Shifokor
 6. C) Insoniy fazilatlar D) Salomatlik-tuman boylik.

18.Qaysi qatorda harakatning boshlanish vaqti va chegara ma’nolarini ifodalovchi  ko’makchilar berilgan?

 1. A) boshlab,tortib       B) chunki,shu sababdan       C) hatto,faqat        D) taq-taq,lip-lip

 

 1. I shaxs buyruq – istak maylidagi fe`llarning qo`shimchalarini yozing.
 2. “Tilga ixtiyorsiz-elga e’tiborsiz” hikmati kimning qalamiga mansub?

21.”Alisherning onasi” she`rining muallifi kim?

 1. Fe’llarda bo’lishsizlik ma’nosi qaysi qo’shimcha bilan ifodalanadi?
 2. Ta’kid va kuchaytiruv ma’nosini ifodalashda qaysi yuklamalar ishlatiladi?

24.”Birinchi muallim”, “ Ikkinchi muallim” kitoblarining muallifi kim?

 1. Navro`z bayrami xalq orasida yana qanday nomlangan?

 

 

 

O`zbek tili  7- sinf   2-variant (umumta`lim maktablar uchun)

 

1.Qaysi qatorda shart mayli qo’shimchasi berilgan?

 1. A) -sa                 B)     -mi                  C)  -gin                     D) -ngiz

2.Nuqtalar o’rniga  kerakli  so’zlarni qo’ying.

      Kamtarga  ……   

      Manmanga……

 1. A) yaxshilik, yomonlik     B)  kamol,zavol      C)  izzat,obro’     D) saxiylik, xasislik

3.Qaysi qatorada qo’shma ot  berilgan?

 1. A) oq ko`ngil B) maqtanchoq      C) erinchoq       D) bo`sh-bayov

4.Qaysi qatorda sifatdosh yasovchi qo’shimcha berilgan?

 1. A) -ni,-g a B) -ning C) –dagi             D)-gan

5.Otlarga  qo`shib kelinib chegara, o`rin va vaqt ma`nolarini bildiradigan qo`shimchalarni toping?

 1. A) -dan, -dagi             B) –gacha,-dagi               C) –da, -dan              D)-gan, – kan

6.Qaysi qatorda ravishdosh yasovchi qo’shimchalar  berilmagan?

 1. A) -gan,-kan B)-may,-mas        C)-a,-y             D)-(i)b, -ib

7.Qaysi qatorda buyruq-istak mayli  berilgan?

 1. A) Ko`chalarni iflos qilmang B) Men uy vazifalarini bajarpdim.
 2. C) Men qiziq hikoya o’qidim D) Onajon,bugun dam olsangiz-chi.

8.Faqat mavhum ot berilgan qatorni toping

 1. A) samimiyat,qo’zichoq,mashina     C) ko’k, gul, do’stlik
 2. B) ishonch,go’zallik,mehr     D) yugurmoq, o’qish, dil
 3. Fe`ldan yasalgan yasama otlar berilgan qatorni toping
 4. A) ulug’, katak, yozuv B) taroq, kurak, supurgi
 5. C) o’qituvchi,yozgi, kulgu D) maktab,sevinch, ichki

10.Birovlarning gapi bilan ish tutma. Gapida olmoshning qaysi ma’no turi qatnashgan?

 1. A) o’zlik B) gumon        C) bo’lishsizlik    D) kishilik

11.Orttirma darajadagi sifatlar qaysi qatorda berilgan?

 1. A) go’zal, hushyor, odobli
 2. B) silliqroq, novcharoa, baxtliroq
 3. C) but-butun, tim qora, g’irt yolg’on
 4. D) yam-yashil, chiroyliroq, nim pushti

12.Yasama narsa-buyum otlari qo’chimchalarini aniqlang.

A)-zor,-loq    B)-k,-gich,-qin C)-q,-iston,-zor D)-chilik,-loq

13.Belgisiz  tushum  kelishigi  berilgan qatorni toping?

 1. A) Biz o’z Vatanimizni sevamiz
 2. B) O’qituvchimiz   a`lochilarni  taqdirladilar
 3. C) Kutubxonadan  kitob  oldim
 4. D) Bu yerda bolalar shodu xurram

14.Qaysi qatorda shaxs otlari berilgan?

 1. A) Paxtakor, sinfdosh, dorboz                       B)  Bilim,bosim,unum
 2. C) Paxtachilik, ishonch, quvonch                  D)  Rangdor, guldor, jozibador

 

15.Qaysi qatorda harakatning boshlanish vaqti va chegara ma`nolarini ifodalovchi ko’makchilar berilgan?

 1. A) Boshlab, tortib                             B)Tomon,turmoq
 2. C) Albatta, ammo                             D) Kabi,singari

16.Qaysi qatorda juft otlar berilgan?

 1. A) Katta, kattaroq, kattakon
 2. B) Oybolta,Qorasuv, mehnatsevar

С) Yakkatut, Yangiyo’l, Olmazor

 1. D) Aka-uka, oziq-ovqat, xotin-qiz

17.Qaysi qatorda narsa-buyumning  ish  harakatini  bildiruvchi so’z turkumi berilgan?

 1. A) Sifat B) Ot        C)    Fe`l       D)   Olmosh

18.Qaysi  qatorda  holat  fe`li  berilgan?

 1. A) turmoq,yotmoq        B)  ammo,lekin     C) albatta, shubhasiz       D) men,sen u

 

 1. Birinchi “Alifbo” darsligini kim yozgan?

 

20.Kitob so`zi qanday ma`nolarni bildiradi? 

 

21.Juda, g`oyat, biroz, eng co`zlari qaysi so`z turkumlaridan oldin qo`llanadi?

 

22.”Til – millatning borlig`i” sherinini muallifi kim?

 

 1. Chiziqcha bilan yoziladigan ta`kid yuklamalarini yozing?

 

24.Takrorlanib qo`llanadigan bog`lovchilar qanday nomlanadi?

 

25.-a,-y,-(i) b qo`shimchali ravishdoshlar nimani bildiradi va qanday so`roqlarga javob beradi?

  

 

 

O`zbek tili  7- sinf   1-variant (ixtisoslashgan maktablar uchun)

 

1.Qaysi  qatorda  zidlov  bog’lovchilari  berilgan?

 1. A) Biroq,ammo,lekin B) Yoki,chunki,shuning uchun
 2. C) Ham,va, lekin D) Yoki,yoxud,goh

2.Qaysi qatorda ayruv bog’lovchisi berilgan?

 1. A) Musoboqada kurashchilar ham qatnashdilar B) Suv va havo zarurdir

С)  Bugun ham qor,  ham  yomg’ir  yog’adi                   D) Ali  betobligi sababli darsga kelmadi

3.Qaysi  qatorda kuchaytiruvchi  yuklama berilgan?

 1. A) Singlim faqatgina musiqaga qiziqadi. B) O’g’li  otasining xuddi o’zi.
 2. C) Darsda hamma  bormi?                                      D)O’rtog’im ertagayoq qaytadi.

4.Ta`kid  yuklamalari berilgan qatorni toping?

 1. A) Nahotki shu so’zni tushunmading B) Senga xuddi shunday kitob kerak
 2. C) Bolalar faqat Qorboboni kutardi? D) Sen xatni yubording-ku

5.Qaysi qatorda ko’makchi berilgan?

 1. A) boshlab,tortib       B) chunki,shu sababdan       C) hatto,faqat        D) taq-taq,lip-lip

6.Qaysi qatorda shart mayli qo’shimchasi berilgan?

 1. A) -gin          B)     -mi                  C)   -sa                                D) -ngiz

7.Nuqtalar o’rniga  kerakli  so’zlarni qo’ying.

      Kamtarlik   …………..    ko’tarar,

      Manmanlik   yerga   ………………..

 1. A) Balandga, chiqarar       B)   Ko’kka, kiritar      C)  Chiqarar,eltar     D) Yetaklar,boshlar

8.Shart ma`nosini kuchaytiruvchi so`zlarni toping?

 1. A) boshlab, tortib B) qarab, juda        C) eng, katta      D) agar, mabodo

9.Qaysi qatorda sifatdosh yasovchi qo’shimcha berilgan?

 1. A) -ni,-g a             B) -ning.               C) –dagi             D)-gan.

10.Mavhum otlar asosan qanday shaklda bo’ladi?

 1. A) birlik shaklda B) ko’plik shaklda        C)tub       D) shaklsiz bo’ladi

11.Do’stlik oltindan qimmat.Ushbu gapdagi mavhum otni toping.

A)oltindan           B)qimmat         C)mavhum ot mavjud emas       D)do’stlik

12.Ganchkorlik,me’morchilikso’zlari qanday otlar hisoblanadi?

 1. A) kasb-hunar otlari B)  mavhum otlar    C) atoqli otlar   D) tub otlar

13.Yasama narsa-buyum otlari qo’chimchalarini aniqlang.

A)-zor,-loq    B)-k,-gich,-qin     C)-q,-iston,-zor   D)-chilik,-loq

 1. “Onamga ta’zim” she’rining muallifi kim ?
 2. A) Abdulla Oripov B) Erkin Vohidov      C) Safo Ochil     D)Shaxlo Norova
 3. Qaysi qatorda II shaxs buyruq – istak maylidagi gap berilgan?
 4. A) Men ham boray B) Darsga ruxsatsiz kirilmasin
 5. C) Metro bu yer osti shaharchasi D) Hasharda  o’z  hissangni qo’sh

16.Tilimizni asraylik,

     Qalb to’rida saqlaylik …berilgan parcha qaysi she’rdan olingan?

 1. A) Birinchi muallim B)Dastyor qiz    C)Til millatning borlig’i     D) Til bilgan el biladi

17.Otlarga  qo`shib kelinib chegara, o`rin va vaqt ma`nolarini bildiradigan qo`shimchalarni toping?

 1. A) -dan, -dagi             B) –gacha,-dagi               C) –da, -dan              D)-gan, – kan

18.Qaysi qatorda ravishdosh yasovchi qo’shimchalar  berilmagan?

 1. A) -gan,-kan B)-may,-mas        C)-a,-y             D)-(i)b, -ib

19.-gich,–k, -gi, -ma  qanday qo’shimchalar?  

 

20.-lik,-chilik qo’shimchalari bilan qanday otlar yasaladi?  

 

 1. 21. Daraja – miqdor ravishlari harakat -holatning…. bildiradi

 

 1. Erta bahorda yerlar chopiladi. Ushbu gapdagi ravish turini aniqlang.

 

23.Sekin,darhol,astoydil qanday ravish turiga kiradi?   

 

24.Nutqda juft va takror holda qo’llanilgan ravishlar qanday yoziladi?   

 

 1. Bodomzor,Guliston,Yangiobod kabi so’zlar qanday otlarga kiradi ?

  

 

O`zbek tili  7- sinf   2-variant ( ixtisoslashgan maktablar uchun)

 

 

1.Ammo, biroq, lekin bog`lovchilari qanday bog`lovchilar turiga kiradi?

 1. A) biriktiruv B) ayruv      C)  zidlov     D) inkor

2.O’rin –joy otlari qanday yoziladi?

A)bosh harf bilan B)kichik harf bilan C)chiziqcha bilan D)qo’shtirnoq bilan

3.Quyidagi so’zlardan tub otlarni toping.

 1. A) shahar,oromgoh B)gulzor,oromgoh C)toshloq,otloq D)vodiy,maktab

4.Ganchkorlik,me’morchilik so’zlari qanday otlar hisoblanadi?

A)kasb-hunar otlari B)mavhum otlar C)atoqli otlar D)tub otlar

5.Gaplarda qaysi bog`lovchilar takrorlanib qo`llaniladi?

 1. A) zidlov   B) ayruv C) biriktiruv  D) inkor

6.Buyruq-istak maylidagi I shaxs fe`llari qanday ma`noni bildiradi?

 1. A) istak B) chegaralash     C) buyruq     D) ta`kid

7.Keksalarga yordam berish hammamizning burchimiz-ku! Ushbu gapdagi yuklama turini aniqlang.

 1. A) kuchaytiruv B)  aniqlash   C) chegaralash   D) ta`kid

8.Yasama narsa-buyum otlari qo’chimchalarini aniqlang.

A)-zor,-loq    B)-k,-gich,-qin C)-q,-iston,-zor D)-chilik,-loq

9.Isitma,uyushma,yuklama,birikma.-ma qo’shimchasi yuqorida qanday ma’noni anglatmoqda?

 1. A) aniq narsa-buyumlar nomlarini B) atamalar nomlarini
 2. C) taomlar nomlarini              D) joy nomlarini

10.Qaysi  qatorda  kasb-hunar  yasovchi  qo’shimchalar berilgan?

 1. A) -lik,-moq,-da B)   -mi,-yu,-ku    C)   -ar,-dir,-cha      D)   -soz,-kor,-gar

11.Qaysi  qatorda  turdosh  otlar   berilmagan?

 1. A) Boychibor,O’rta Osiyo                  B) Paxtakor, zargar,o’quvchi
 2. C) Shifokor,o’qituvchi,bog’bon                      D) Viloyat,davlat,tuman

12.Qaysi qatorda  egalik  qo’shmchаsi  bilan kelgan  o’zlik  olmoshilari    berilgan?

 1. A) biz,ular, siz B)   allakim,allanima,allanarsa
 2. C) shunisi, shunga, shuncha        D)   o’zim, o’zing, o’zimiz

13.Qaysi qatorda bo’lishsizlik  olmoshi  berilgan?

 1. A) Hech kim yolg’on gapirmasin
 2. C) Hamma bayramda faol qatnashdi
 3. B) Navro’z bayramida  kimlar  qo’shiq  aytdi?
 4. D) Kimdir qo’ng’iroq qilibdi
 5. Kuchaytiruv yuklamalarini  aniqlang?
 6. A) -mi, – chi        B) –ku, -da                  C) axir, hatto            D)  ham, faqat

 15….Bu e`tiqod bugungi va kelajak avlodlar uchun chinakam  ibratdir…. Ushbu parcha qaysi matndan olingan?

 1. A) Olam sirlari B) Vatan himoyasi     C) Donolar bisoti      D)  Bobolar hikmati
 2. Buyruq-istak maylidagi I shaxs fe`llari qanday qo`shimchalar yordamida yasaladi?
 3. A) –ay,-aylik B) –ing,- ng                C) –sa, -sin                D) –ingiz, sinlar
 4. Fe`llarning bo`lishsiz shakli qaysi qo`shimcha yordamida yasaladi?

A)- ay          B)- ing        C)-mi                  D)  -ma

 18.Narsa –buyumning belgisini bildiradigan fe`l shakli qanday nomlanadi?

 1. A) sifat   B) sifatdosh  C)  ravish  D)  ravishdosh

 

 1. -tacha,-lab ,-larcha qanday qo’shimcha?

 

 1. Butunning qismini ifodalovchi sonlar …deyiladi.

 

 1. Kecha,bugun,ertalab kabi ravishlar qanday ravishlar deyiladi?

 

 22.”Ketib qolma, Orolim » she`rining muallifini yozing?                                                                                                              

 

 1. Nutqda juft va takror holda qo’llanilgan ravishlar qanday yoziladi?

 

 1. Chiziqcha bilan yoziladigan ta`kid yuklamalarini yozing?

 

 1. Takrorlanib qo`llanadigan bog`lovchilar qanday nomlanadi?

 

 

O`zbek tili 8 –  sinf (umumta`lim maktablar uchun)

 • variant

 

1.Qaysi gapning kesimiga majhullik nisbati shaklini qo’shish mumkin?

A)Shanbalikda ko’chalar tozala…di.              B) Kamola yuvi…div a tara…di.

 1. C) Hamma yoqni tozala…di. D) Qizlar qo’shiq kuyla…di.
 2. “Shirin” so’ziga ma’nodosh so’z berilgan qatorni toping.
 3. A) mazali B) bemaza                  C) nordon                       D) shirali
 4. Quyida berilgan she’riy parcha nima haqida?…Garchi choynak

                                                                                      Mag’rur bo’lsa …

 1. A) Kamtarlik B) Manmanlik       C) Mag’rurlik      D) Qobiliyat
 2. Fe’l nisbatlari nechta?
 3. A) 4 ta B) 2 ta                С) 3 ta             D) 5 ta
 4. Qaysi qatorda fe’l aniq nisbatda berilgan?
 5. A) Anvar xat yozdi B) Xat yozildi  C) Xatni yozishdi  D) Xat yozilmadi
 6. Qaysi qatorda uyushiq bo’lakli gap berilgan?
 7. A) Uylar oqlandi
 8. B) Uylar, ko’chalar va maydonlar bayram libosiga burkangan

С) Biz uylarga qarab o’tdik

 1. D) Ozoda darslarni bajarib bo`lgach, kitob o`qidi
 2. Qaysi qatorda orttirma nisbatdagi fe’l qatnashgan?
 3. A) Ukam hammani kuldirdi B) Ukam kuldi C) Ukam kulyapti   D) Ukam kulmadi.
 4. “Kamtarlik” so’zining antonimini aniqlang.
 5. A) Saxiylik B) Qo’pollik C) Manmanlik D) Xasislik
 6. Hozirgi kunda yog’och o’ymakorligi maktablari qaysi shaharlarda mavjud?
 7. A) Toshkent, Qo’qon, Xiva B) Samarqand, Buxoro, Xiva
 8. C) Toshkent, Xorazm, Buxoro D) Qo’qon, Samarqand, Xorazm

10.Qaysi qatorda  tasdiq, inkor gaplar berilgan ?

 1. A) Eshitdimki,u o`shayerga boradi.Abror aslo yolg’on gapirmaydi
 2. B) Oltin kuz keldi va havo soviyboshladi
 3. C) Kuz faslida paxta teriladi.Bog’larda mevalar yig’iladi
 4. D) Bugun maktabga vaqtli keldim.Kutubxonadan kitob oldim

11.Berilgan  she`riy parcha qanday nomlanadi  va  muallifi kim?

   Kim Qashg’arni qildi makon,  Jaloliddin-Kurdistonda,

  Kim Enasoy tomonda, Boburing –Hindistonda,

A)”Vaqt” G’afur G’ulom                              B)”Vatanim”  Muhammad Yusuf

C)”O’zbekiston” Hamid Olimjon                 D)”Oltin kuz”Zulfiya

 1. Qaysi qatorda darak gap berilgan?
 2. A) Kutubxonada kitoblar ko’p                              B) Oltin kuz keldi-a?
 3. C) Maktabga borasanmi?                                      D) Eh,biz g’olibmiz

13.Qaysi qatorda gapda bir xil so’roqqa javob berib,o’zaro teng bog’lovchilar,yuklamalar va ohang yordamida bog’lanadigan so’zlarning  qanday nomlanishi berilgan?

 1. A)   So’z  turkumlari                      B) Qo’shma  fe`llar
 2. C) Uyushiq  bo’laklar                    D) Gap bo’lagi

 

 

14.Berilgan parcha qaysi matndan olingan?

Dunyoda  turfa odamlar  bop ekan.Biriuning suviga  e`tabor  bersa,biri qadriga yetmadi-har tomonga  bo’lib yubordi.Yo’lda nimalar qo’shilmadi  unga, bilolmadi.

 1. A) Buloq                                       B)  Ona yurt manzaralari

C)Til  bilgan- el  biladi                  D)Tabiblarning  tabibi

 1. Berilgan gapning turini aniqlang.Maktabga kech qolib kelmang.
 2. A) Tasdiq gap B) Inkor gap C) Buyruq gap       D) Yig’iq gap

16.Berilgan  parcha qaysi matndan olingan?

Donishmand el boshqacha yo’l tutibdi.Bebosh suvni maslahat bilan yo’lga solibdi,uy-joyli qilib,tinchitib qo’yishibdi.

 1. A) Ota vasiyati B) Donishmand el va o’jar suv
 2. C) Davlat tili D) Buloq

17.Berilgan so’zlarning  ma`nodoshlari  qaysi  qatorda  berilgan?Katta,o’jar,ozgina

 1. A) Тinmay,o’roq,totmoq B) Kichik, hashar, bel
 2. C) Yirik, qaysar, jindakkina D) Fursat,muloyim, ijozat

18.Modal so’zlar gapda qanday gap bo’lagi vazifasida keladi?

 1. A) Ega B)Kesim C) Aniqlovchi          D)To‘ldiruvchi

 

 1. „…Qish kelar yozi bilan,

            Do’st shirin so’zi bilan…” ushbu parcha kimning qalamiga mansub?

 

 1. ”Muhokamat ul-lug’atayn” nomli kitobning muallifi kim?

 

21.Fe’l nisbatlari necha xil bo’ladi?        

 

22….Kelinchakdek pardoz topar dov-daraxt

          Bayramona nafas hukmron albat,

          Ko’rolmaslar holi tangdirva karaxt,

          Yomon boshin yer-u yaxshilar oshar.Berilgan parcha qaysi she’rdan olingan?             

 

 1. O`qildi, aytildi so`zlari fe`lning qaysi nisbatiga tegishli?

 

 1. Yozing, o`qing fe`llari qaysi maylda berilgan, ularning shaxs –sonini yozing?

 

 1. To`ldiruvchi necha xil bo`ladi?

 

 

O`zbek tili 8 –  sinf (umumta`lim maktablar uchun)

2- variant

1.Qaysi qatorda undalma berilgan?

 1. A) Tepada bir parcha oq bulut suzib yuribdi
 2. B) Ilgari kutubxonaga borarmidingiz?
 3. C) Do’stim,menga yaxshi maslahat berdingiz
 4. D) Do’stim mehmonga taklif  qildi

2.Qaysi qatorda  ko’makchi berilgan?

 1. A) Bilan,ammo B) Тomon,qarab       C) Shu,bu         D)Voy,uf,eh

3.Qaysi qatorda sifatdosh yasovchi qo’shimchalar berilgan?

 1. A) -gach,-kach B) -Y (–a) C) -gan,-kan             D) –(-(a)r,-mas,-(u)vchi

4.Berilgan parcha qaysi matndan olingan?

Tuproq  ranjib har tomonga sochilib ketgan ekan, Atirgulning ildizi ochilib,qulab tushibdi.

 1. A) Otavasiyati B) Ikki do’st C)  Pushaymonlik            D) Burch nima?

5.Berilgan parcha qaysi matndan olingan?

Suvga tupurish,unga xas-xashak tashlash hamda isrof qilish qadimdan qoralangan…

 1. A) Tejamkor bo’laylik        B) Loqaydlik  isrofgarchilikka  olib
 2. C) Iqtisod  va  isrof              D) Suv—bebaho xazina

6.Qaysi gapda qo’shma fe`llar qatnashgan?

 1. A) Hammasini birma-bir .
 2. B) Sekin-asta
 3. C) Ochin-to’qin yurish sog’liqqa zarar.
 4. D) Bu gapni aytdi-qo’ydi.

7.Qaysi qatorda fe`lning aniq nisbati berilgan?

 1. A) O’quvchi maktabga yetib keldi.
 2. B) Foydali qazilma boyliklari qazib olindi.
 3. C) Sinf o’quvchilari ikki guruhga bo’lindi
 4. D) Shanbalikdan o’quvchilar  birga qaytishdi

8.Bir so’z turkumiga oid so’zlar bilan qanday bo’laklar ifodalanadi?

 1. A) gapning bosh bo’lagi B) gapning ikkinchi darajali bo’laklari
 2. C) gapning uyushiq bo’laklari D) ajratilgan bo’laklar

 

9.Qaysi qatorda fe`lning  birgalik nisbati berilgan?

 1. A) 9-fevral kuni Alisher Navoiy she`rlari o’qildi.
 2. B) Paxta dalalarida paxta terishdi.
 3. C) Do’stingga hamma rasmlaringni  ko’rsat.
 4. D) Olya kutubxonaga shoshildi.

10.Qaysi qatorda ravishdosh berilgan?

 1. A) O’ylaguncha               B)  Sekin                      C) Ohista             D) Muloyim
 2. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying.

Vataniga sodiq. . . . . .hamma hurmat qiladi.

 1. A) insonlarni B) qariyalarni       С) bolalarni     D) qizlarni
 2. Gapning ifoda maqsadiga ko’ra turini aniqlang.

Kishi o’z intilishi bilan  baxt topa oladigan zamon keldi.

 1. A) so’roq gap B) darak gap        С) buyruq gap      D) his-hayajon gap
 2. XVII asrda yashab ijod etgan ,Bobur avlodidan bo’lgan,shoira va olima nomini aniqlang

A)Nodirabegim                      B)Dilshod Barno

C)Zebunniso                            D)Zulfiya

14.Kimlar qomusiy Sharq olimlaridir?

 1. A) Navoiy B)Amir Temur        С) Ibn Sino,Xorazmiy      D)Lutfiy

15.Alisher Navoiyning til haqidagi maxsus asari qanday nomlanadi?

A)”Muhokamat ul-lug’atayn”                 B)”Xamsa”

С)”Xayrat ul- Abror”                               D)”Farhod va Shirin”

16.”Do’st bilan obod uying”she’rining muallifi kim?

 1. A) E. Vohidov B)  Zulfiya     С) H. Olimjon    D) M.Yusuf

 

17.Modal so’zlar gapning qayerida kelishi mumkin?

 1. A) boshida B) hamma yerida С) oxirida  D) o’rtasida

 

18.Tushuntirish xati nechanchi shaxs tomonidan yoziladi?

 1. A) I shaxs       B)  II shaxs       С)  III shaxs      D)  II shaxs birlikda

 

19.U mushuk ko’zini mo’ljalga olib o’zini tashladi.Yana “Pirr”etib terak shoxiga chiqib oldi.Berilgan parcha qaysi matndan olingan?

 1. So`zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki predmetni ko`rsatadigan so`z yoki so`z birikmasi qanday ataladi?
 2. –tir, -giz, -dir,- kiz qo`shimchalari qaysi nisbatga tegishli?

22.”Ikki do`st“ matnining qahramonlari kimlar?

23.IX-XI asrlarda Movarounnahrda jahon ilmiga hissa qo`shgan faylasuf olim nomini yozing?

24.”Tiklash va qarama-qarshi qo`yish” deb nomlangan asar muallifini yozing.

25.Majhul nisbat qo`shimchalarini yozing?

 

O`zbek tili  8 –  sinf (ixtisoslashgan maktablar uchun)

1- variant

1.IX-XI asrlarda Movarounnahrda jahon ilmiga hissa qo`shgan matematik olim kim?

 1. Al-Xorazmiy B)  Abu Rayhon Beruniy   C) Ibn Sino   D) Farobiy

2.Mavhum ot yasovchi qo`shimchalarni belgilang

 1. –loq, -zor,- goh B)-lik, -chilik, -garchilik
 2. C) –don,-gich,-gi D) –kor, -bon,-chi

3.Endi qanday kitob o’qimoqchisiz? ushbu gapdagi  so’roq gap  qanday ifodalangan?

 1. A) So’roq olmoshi bilan B) so’roq yuklamalari bilan
 2. C) so’roq ohangi D) bo’lishsizlik fe’li bilan

4…Mustaqillik tufayli biz ko’p yutuqlarga erishdik.Respublikamizda qadimiy ma’naviy qadriyatlarimiz tiklandi…Ushbu parcha qaysi matndan olingan?

A)”Mening Vatanim”  B)”Muqaddas zamin” C)”Vatanim” D)”Vatan tuyg’usi”

5.Gapning ifoda maqsadiga ko’ra qaysi turi ,odatda,javob talab qiladi?

A)darak gap B)his-hayajon gap  C) so’roq gap D) buyruq gap

6.Berilgan gapning turini aniqlang.  Unutmayman seni also jon O’zbekiston,O’zbekiston!

A)darak gap        B)so’roq gap      C)buyruq gap  D) his-hayajon gap

7.Gapning o’zaro teng bog’lovchilar,sanash ohangi yordami bilan bog’langan bo’laklari…deyiladi.

 1. A) bog’lovchilar B) uyushiq bo’laklar C) yuklamalar D)darak gap

8.Qaysi qatorda fe`lning o’zlik nisbatini yasovchi qo’shimchalar berilgan?

 1. A) -iz. B) -(i)sh           C) -ur.         D)    -(i) n.

9.Litsey hovlisi toshlardan,chiqindilardan tozalandi. Ushbu gapda qaysi ikkinchi darajali bo’lak uyushib kelgan?

 1. A) to’ldiruvchi     B) aniqlovchi     C) ega     D) hol
 2. …Onalar poyiga poyandoz ayla

         Jahon saltanatin bayroqlarini…

berilgan she’riy parcha qaysi she’rdan olingan va muallifini aniqlang.

 1. “Bahor keldi seni so`roqlab”,Zulfiya B)”Ozbekiston”, A)Oripov

C)”O’zbek ayoli”, M.Yusuf                                            D)”Ayolni ardoqla”,H.Asqar

11.Ravishdoshlar qaysi qo’shimchalar yordamida yasaladi?

A)-gan,-kan,-qan  D)-sh, -ish, -moq  C)-li, -siz, be- D)-gach, -guncha, -gani

12.Berilgan parcha qaysi matndan olingan?

…Odam och –nahor bir necha kun yashashi mumkin,lekin suvsiz yashay olmasligini hamma biladi.

A)”Pushaymonlik            B)”Suv –bebaho xazina”

C)”Xiyonat”      D)”Vatan tuyg’usi”

13.Qaysi qatorda harakat nomi berilgan?

A)O’qish- ulg’ayish.                                  B)Mening Vatanim- O’zbekiston

C)Shanbalikdan o’quvchilar qaytdilar       D)O’quvchi maktabga shoshildi

 

  

14.Mehnat haqidagi maqolni toping.

 1. A) Ilmli ming yashar, ilmsiz bir yashar
 2. B) Kitob aql chirog’i
 3. C) Ishlagan yerni yashnatar, ishlamagan qaqshatar
 4. D) O’qigan o’gil otadan ulug’

15.Quyidagi gapda nuqtalar o’rnini to’ldiring. Mehnat…qiyin bo’lsa, samarasi ham….shirin bo’ladi.

 1. A) qancha,shuncha B)qanchadir,shunchadir C)juda, g’oyat      D)nihoyatda,eng

16….Ayol—oilasi,farzandlari uchun eng jonkuyar,g’amxo’r inson….       Berilgan parcha qaysi matndan olingan?

A)”Oila”      B)”Ota vasiyati”         C)”Ayol- oila ko’rki”            D)”Ona”

17.Kamtarga kamol, …. Nuqtalar o’rnini to’ldiring.

A)Yaxshiga zavol    B)Manmanga zavol       C)Yaxshiga yondosh       D) Insonga baxt keltirar

 1. Shart mayli qo’shimchasini toping.
 2. A) –sa B) –ni     C) –lar      D) –im
 3. I shaxs buyruq – istak maylidagi fe`llarning qo`shimchalarini yozing.
 4. “Tilga ixtiyorsiz-elga e’tiborsiz” hikmati kimning qalamiga mansub?
 5. Shart maylidagi fe’llar kerak so’zi bilan birga qo’llanganda biror ish – harakatning bajarilishi…… bildiradi.

22  Fe’llarda bo’lishsizlik ma’nosi qaysi qo’shimcha bilan ifodalanadi?

 1. Ta’kid va kuchaytiruv ma’nosini ifodalashda qaysi yuklamalar ishlatiladi?

24.”Birinchi muallim.” “ Ikkinchi muallim” kitoblarining muallifi kim?

 1. -a,-y,-(i) b qo`shimchali ravishdoshlar nimani bildiradi va qanday so`roqlarga javob beradi?

 

O`zbek tili  8 –  sinf (ixtisoslashgan maktablar uchun)

2- variant

1.Qaysi qatorda shart mayli qo’shimchasi berilgan?

 1. A) -sa                 B)     -mi                  C)  -gin                     D) -ngiz

2.Nuqtalar o’rniga  kerakli  so’zlarni qo’ying.

      Kamtarlik   …………..    ko’tarar,

      Manmanlik   yerga   ………………..

 1. A) Balandga, chiqarar B)   Ko’kka, kiritar      C)  Chiqarar,eltar     D) Yetaklar,boshlar

3.Shart ma`nosini kuchaytiruvchi so`zlarni toping?

 1. A) boshlab, tortib B) qarab, juda C) eng, katta D) agar, mabodo

4.Qaysi qatorda sifatdosh yasovchi qo’shimcha berilgan?

 1. A) -ni,-g a   B) -ning.               C) –dagi             D)-gan.

5.Qaysi qatorda juft otlar berilgan?

 1. A) Katta, kattaroq, kattakon
 2. B) Oybolta,Qorasuv, mehnatsevar

С) Yakkatut, Yangiyo’l, Olmazor

 1. D) Aka-uka, oziq-ovqat, xotin-qiz

6.Qaysi qatorda narsa-buyumning  ish-  harakatini  bildiruvchi so’z turkumi berilgan?

 1. A) Sifat B) Ot        C)    Fe`l       D)   Olmosh

7.Qaysi  qatorda  holat  fe`li  berilgan?

 1. A) turmoq,yotmoq        B)  ammo,lekin     C) albatta, shubhasiz       D) men,sen u

8.”Vaqt” she`rining muallifi kim

 1. A) A)Oripov B)  Vohidov    C) Zulfiya         D)G`G`ulom

     9.Rasmiy xujjatlarga ko’ra Xiva qachon tashkil topgan?

A)XVII asrda  B)XVI asrda   C)XV asrda  D) XVIII asrda

     10.Qaysi bog’lovchilar qo’llanganda vergul qo’yilmaydi?

A)Zidlov       B)Ayiruv       D)Biriktiruv       C)Inkor

     11.”Bilib qo’yki,seni Vatan kutadi!” she’ri kimning qalamiga mansub?

A)G’.G’ulom      B)Cho`lpon      D)M.Normatov      C) A)Oripov

     12.Hasharning qanday turlari mavjud?

 1. A) oilaviy B)  Mahalla C)Umumxalq D)Oilaviy,mahalliy va umumxalq
 2. C) olma, shaftoli,uzum D) xurmo,olcha,olxo’ri

     13.Harakat nomi qanday qo’shimchalar yordamida hosil bo’ladi?

 1. A) –ish,-sh, -uv B)-im,-ing,-imiz C)-ga,-da,-dan D)- ning,-ni,-da

     14.Aslida tupoqni odil tabiat,

          Taqsim aylagan-ku, yer yuziga teng…

ushbu misralar muallifi kim?

 1. A) Zulfiya B)A.Oripov                     C) G`G`ulom                 D) E.Vohidov

    15.Modal so’zlar gapning qayerida kelishi mumkin?

 1. A) boshida B) hamma yerida           С) oxirida                D) o’rtasida

    16.Taqlid so’zlar ma’no jiatdan necha turga bo’linadi?

 1. A) 1 B)  2      С)  3      D)  4
 2. Berilgan gapning turini aniqlang. Maktabga kech qolib kelmang.
 3. A) Tasdiq gap B) Inkor gap       C) Buyruq gap       D) Yig’iq gap
 4. Katta, o’jar, ozgina berilgan so’zlarning  ma`nodoshlari  qaysi  qatorda  berilgan?  
 5. A) Тinmay,o’roq,totmoq                    B) Kichik, hashar, bel
 6. C) Yirik, qaysar, jindakkina               D) Fursat,muloyim, ijozat

 

 1. Abu Nasr Farobiy nechta tilni bilgan, va nechadan ortiq asar yozgan?
 2. Yevropada “Alfraganus” nomi bilan mashhur bo`lgan alloma kim?

    21.Oydagi  kraterlaridan ikkitasi qaysi buyuk  vatandoshlarimiz nomi bilan ataladi?

 1. IX-XI asrlar Sharqda qanday davr deb ataladi?

    23.”Tiklash va qarama-qarshi qo`yish” deb nomlangan asar muallifini yozing.

    24.Majhul nisbat qo`shimchalarini yozing?

25. I shaxs buyruq – istak maylidagi fe`llarning qo`shimchalarini yozing.

 

 

TO’LIQ YUKLAB OLISH

(Visited 478 times, 1 visits today)
Понравилось? Пожалуйста поделитесь с друзьями.
Fikr bildirish

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Matn nusxasini olish taqiqlanadi! @sadikovuz