Ingliz tilida sifat darajalari.

Sifat darajalari ingliz tilida 3 guruhga bo’linadi: 1. Oddiy-Positive   brave-botir, new-yangi, happy-baxtli. 2. Qiyosiy- Comparative   Ikki pradmet bir-biriga qiyoslanganda yoki solishtirilganda ishlatiladi. Sifatga ~er qo’shimchasini qo’shish bilan yasaladi